Oświadczenie o ochronie prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności Favorite Gifts B.V.

Wprowadzenie

W tym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób posługujemy się Państwa danymi osobowymi i w jaki sposób mogą Państwo skorzystać ze swoich praw w tym zakresie.

Używane w tym dokumencie terminy „my”, „nas”, „nasze” odnoszą się do: Favorite Gifts B.V., spółki zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym Izby Handlowej (Kamer van Koophandel) pod numerem 11061742, mającej siedzibę w (4004 LM) Tiel, Het Eek 1.

Nasza firma jest tak zwanym „administratorem” w rozumieniu przepisów z zakresu ochrony prywatności. Oznacza to, krótko mówiąc, że nasza firma odpowiada za przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony prywatności w odniesieniu do Państwa danych osobowych.

Pod pojęciem „danych osobowych” rozumiemy informacje, które bezpośrednio lub pośrednio odnoszą się do określonej osoby. Należą do nich na przykład imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Państwa dane osobowe przetwarzamy, jeśli są Państwo potencjalnym kandydatem na określone stanowisko w naszej firmie (lub w jednej z jej części).

Nie przetwarzamy szczególnych danych osobowych, takich jak dane dotyczące wyznania lub pochodzenia etnicznego.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Prosimy o podanie określonych danych osobowych i korzystamy z nich przede wszystkim w celu optymalizacji naszych usług. W odniesieniu do wszystkich przetwarzań danych osobowych obowiązuje zasada, że korzystamy tylko z tych danych, które Państwo sami przekazali.

Favorite Gifts B.V. wykorzystuje dane osobowe jedynie do tego celu, do którego Państwo te dane przekazali. Oznacza to, że dane osobowe są stosowane do informowania Państwa o (statusie) pośrednictwa pracy lub udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania.

Podstawą prawną jest w tym przypadku wyrażona zgoda. Poprzez przesłanie swoich danych wyrażają Państwo zgodę na skontaktowanie się z Państwem, ale jedynie w celu wskazanym przez Państwa w formularzu internetowym. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach komercyjnych.

Wreszcie, nie będziemy przechowywać Państwa danych osobowych dłużej niż jest to niezbędne dla celu, do którego ich żądano. W związku z możliwymi przyszłymi ofertami pracy przyjęty okres przechowywania danych wynosi maksymalnie jeden rok od zakończenia pośrednictwa pracy. Okres ten został określony w dekrecie wyłączającym do ustawy o ochronie danych osobowych (Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens).

Naturalnie przy stosowaniu Państwa danych osobowych przykładamy dużą wagę do Państwa interesu w dziedzinie ochrony prywatności. Zastosowaliśmy w tym celu odpowiednie zabezpieczenia. W ten sposób mogą Państwo łatwo korzystać ze swoich praw, o których mowa poniżej.

W razie potrzeby poprosimy Państwa o uprzednią zgodę na określone przetwarzanie.

Sposób i miejsce przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe przechowujemy tylko tak długo, jak długo jest to niezbędne dla prawidłowego działania naszych usług lub jak długo jest to niezbędne w celu spełnienia obowiązku prawnego. Oczywiście gdy wycofają Państwo zgodę na przechowywanie, Państwa danych osobowych nie będziemy już przechowywać.

Posługujemy się Państwa danymi osobowymi z należytą starannością. W naszej firmie podjęliśmy szeroko zakrojone środki w celu ochrony danych, w tym danych osobowych. Oto kilka z nich:

  • dane osobowe są dostępne dla pracowników jedynie wówczas, gdy jest to niezbędne do wykonywania ich obowiązków pracowniczych;
  • wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa IT;
  • okresowo przeprowadzane są testy pod kątem podatności na zagrożenia.

Dane, którymi dysponujemy, w tym dane osobowe, są przechowywane lokalnie na terenie Unii Europejskiej.

Komu ujawniamy dane osobowe?

Dane osobowe traktujemy jako dane poufne. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na potrzeby naszej firmy i nie są ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem określonych niżej przypadków.

W celu prawidłowej realizacji naszych usług korzystamy z usług określonych dostawców wewnętrznych i zewnętrznych, takich jak dostawcy IT. Z dostawcami, którzy z tytułu świadczonych usług mają dostęp do danych osobowych, zawieramy umowy dotyczące między innymi poufności, zabezpieczenia i zakazu wykorzystywania danych osobowych do własnych celów.

Ponadto dane osobowe mogą przejść do osoby trzeciej w ramach przejęcia, połączenia lub (innej) reorganizacji, w której nasza firma weźmie udział.

Możliwe wreszcie, że będziemy musieli ujawnić dane osobowe, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub aby zastosować się do nakazu właściwego organu.

Dalsze informacje i Państwa prawa

Jeśli będą mieć Państwo dalsze pytania dotyczące naszego sposobu postępowania z danymi osobowymi lub jeśli zechcą Państwo poprosić o dostęp do danych, ich sprostowanie lub usunięcie albo ograniczenie ich przetwarzania bądź przeniesienie Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu privacy@favoritegifts.eu.

Wreszcie mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu również prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu privacy@favoritegifts.eu.

Rozpatrzymy Państwa pytanie lub prośbę i skontaktujemy się z Państwem tak szybko, jak to możliwe. Przetworzenie Państwa prośby może wiązać się z koniecznością uzyskania przez nas dodatkowych informacji. Na przykład w przypadku wniosku o dostęp lub usunięcie danych będziemy chcieli uzyskać pewność, że są Państwo osobą, której dane dotyczą, i będziemy musieli sprawdzić, czy wniosek jest uzasadniony i wykonalny. Leży to w interesie (prywatności) wszystkich naszych klientów i partnerów biznesowych.

Ponadto możliwe jest również wniesienie skargi do organu nadzorczego. Mogą Państwo zdecydować, czy złożą skargę do holenderskiego organu nadzorczego, którym jest Autoriteit Persoonsgegevens, czy do organu nadzorczego w państwie członkowskim Państwa zamieszkania/siedziby. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na witrynach internetowych organów nadzorczych.

Stosowanie plików cookie

Na naszych witrynach internetowych stosujemy tak zwane pliki „cookie”. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które odwiedzane strony internetowe automatycznie umieszczają w komputerach odwiedzających je osób. W pierwszej kolejności pliki cookie mają za zadanie pomóc w lepszym działaniu naszych witryn internetowych. Ponadto używamy analitycznych plików cookie, dzięki którym za pośrednictwem Google Analytics mierzymy, w jaki sposób użytkownicy witryny internetowej korzystają z naszych witryn.

Więcej informacji o używanych plikach cookie i sposobie wyrażenia lub nie zgody na ich stosowanie znajdą Państwo w naszym oświadczeniu dotyczącym plików cookie na tej stronie.

Ostatnia wersja z: 24 maja 2018 r.

Nasze oświadczenie o ochronie prywatności może ulegać zmianom. Zmienione oświadczenie obowiązuje od podanej tu daty.

Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę na fakt, że skorzystanie z zamieszczonej w witrynie funkcji aplikacji o pracę, z wyłączeniem funkcji aplikacji turbo, powoduje przekierowanie na witrynę internetową Tool2Match. W odniesieniu do tej witryny internetowej zastosowanie ma inne oświadczenie o ochronie prywatności, z którym można się zapoznać tutaj.